z-folder icon-1 warehousez-folder icon-2-soto front